Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoShureido, Okinawa, 2006