Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoZakimi Gusuku - Okinawa, 2011