Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoYomitan - Okinawa, 2011