Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoTomigusuku, Okinawa 2019