Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoTomigusuku, Karate Kaikan , Okinawa 2019