Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoOshuKai So Hombu Dojo, Okinawa 2019