Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoNaha, Okinawa - Higa Dojo, 1997