Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoNaha, Okinawa - Miyahira Dojo, 2002