Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoNaha, Okinawa - Shidokan Dojo, 2002