Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoNaha - Tsuboya, Okinawa - Miyahira Dojo, 2002