Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoTomigusuku, Okinawa - OshuKai Dojo, 2020