Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoYomitan, Okinawa - Oshukai Dojo, 2006