Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoShuri, Okinawa, 2002