Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoTomigushuku, Okinawa - Karate Kaikan, 2023