Polska Unia Shorin-Ryu Karate KobudoMurasakimura, Yomitan - Okinawa, 2004